1) Alle rechtsverhoudingen tussen Caroline Risack – Astro Sanitas, zelfstandig gezondheidstherapeute, met KBO nummer 966.551 en met adres te Derbystraat 31, 9160 Lokeren, België (verder ‘Caroline’), en de cliënt worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Als gezondheidstherapeute biedt Caroline verschillende diensten aan:

  1. Op maat gemaakte gezondheidstrajecten (losse sessies, beurtenkaart, lange termijn traject)
  2. Workshops en lezingen
  3. Astrologische rapporten en astrologische consulten

Wanneer Caroline een persoonlijk plan van aanpak/offerte opmaakt voor de cliënt, worden deze algemene voorwaarden bij het plan van aanpak/offerte gevoegd en maken zij aldus integraal deel uit van het plan van aanpak/offerte. In geval van conflict tussen de het plan van aanpak/offerte en de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van het plan van aanpak/offerte  voorrang.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de cliënt en Caroline, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

2) De overhandiging van een plan van aanpak/offerte van Caroline is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Caroline en is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie het plan van aanpak/offerte gericht is. Een plan van aanpak/offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak/de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak/offerte.

Het plan van aanpak/offerte omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van extra’s als gevolg van een wijziging van de opdracht door de cliënt, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

3) Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Caroline van (i) de ontvangst van de aanvaarding van het plan van aanpak/offerte door de cliënt.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Caroline. De algemene voorwaarden zijn in dat geval overeenkomstig van toepassing.

4) Op maat gemaakte gezondheidstrajecten worden van te voren gefactureerd. De facturen dienen dan ook uiterlijk voldaan te zijn alvorens de opstart van Carolines diensten. De gezondheidstrajecten zijn niet annuleerbaar en overgemaakte bedragen voor op maat gemaakte trajecten zijn dan ook niet terugbetaalbaar om reden van annulatie door de cliënt. Wel kan een sessie tot 48u voor de geplande sessie worden verplaatst. In geval van een aanvraag tot verplaatsing in minder dan 48u voor de geplande sessie, dient een doktersattest te worden voorgelegd.

De facturen met betrekking tot lezingen en workshops dienen betaald te worden binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. De inschrijvingen voor lezingen of workshops zijn gratis annuleerbaar in geval van annulatie tot 48u voor de geplande sessie. Caroline zal u in dat geval de overgemaakte bedragen binnen de 5 werkdagen terugstorten.

De facturen met betrekking tot bestelde astrologische rapporten en astrologische consulten worden uitgestuurd van zodra de offerte is bevestigd door de cliënt.  Deze kunnen enkel geannuleerd worden mits vergoeding van het door Caroline reeds geleverde werk.

Caroline zal de cliënt voor een gelijkwaardig bedrag vergoeden in geval van haar annulatie,behoudens indien de gratis terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet.

5) Voor Caroline staat respect en discretie centraal. Caroline verbindt zich er verder toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Carolines diensten en verbintenissen maken steeds een inspanningsverbintenis uit en geenszins een resultaatsverbintenis. Caroline is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

6) Om een correcte uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Caroline van de cliënt een vlotte medewerking (actieve, open en verantwoordelijke houding) en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Caroline maakt u er attent op dat ook kruiden, planten en andere huis-, tuin- en keukenmiddelen bijwerkingen kunnen geven, al dan niet in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen of traditionele medicatie.

Caroline kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de cliënt de prijs niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige informatie van de cliënt. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie of gebrek aan medewerking. Caroline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om iedere overeenkomst op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in geval de cliënt manifest niet meewerkt, dan wel informatie bewust achterhoudt. In ieder geval zal een eventuele schadevergoeding aan de cliënt (quod non) steeds beperkt zijn tot de vergoedingen die overeenstemmen met de geplande toekomstige sessies.

Het is niet de bedoeling dat Carolines diensten en producten uw arts of andere (para)medisch behandelaar, reguliere therapie of medicatie gaat vervangen. Gelieve uw arts steeds mede te delen dat u bepaalde kruiden of andere paramedische middelen gebruikt. Caroline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst te annuleren in geval de cliënt Carolines doorverwijzing naar de reguliere arts naast zich neerlegt. In dat geval zal Caroline de vergoedingen die overeenstemmen met de geplande toekomstige sessies terugbetalen aan de cliënt.

7) Caroline behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al haar werken (incl. notities) en dit ongeacht of hiervoor aan de cliënt kosten werden in rekening gebracht. De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Aldus kan deze informatie bijvoorbeeld geenszins worden gekopieerd, verwerkt of gereproduceerd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Caroline.

In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van dit artikel zal u een forfaitaire schadevergoeding van minstens twee keer het factuurbedrag inclusief BTW verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. U bent eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden indien uw toedoen kan aangetoond worden.

Caroline behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de cliënt enige vergoeding verschuldigd te zijn. Caroline zal in dat geval de cliënt anoniem weergeven.

8) De tarieven zijn weergegeven in EURO, inclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen.

De bedragen zijn betaalbaar op het adres van Caroline via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de vervaltermijn vermeld op de factuur en in geval van op maat gemaakte gezondheidstrajecten en astrologische rapporten en astrologische consulten uiterlijk voor de start van Carolines werkzaamheden.

Carolines diensten zullen als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Carolines laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de cliënt heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Caroline verbonden aan de invordering van de schuld.

9) Caroline verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat.De aansprakelijkheid van Caroline, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag waarop Caroline recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat Caroline desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Caroline beperkt zijn tot drie (3) maal het factuurbedrag inclusief BTW. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden,noch beperkt zij haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel ingevolge haar doen of laten. Caroline sluit hiermee haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld niet uit, noch, behoudens overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde. Caroline kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge een verlies van verwachte voordelen of verlies van baten en kan geenszins verplicht worden onrechtstreekse schade te vergoeden zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen.Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Caroline in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Caroline twee (2) jaar na het voordoen van het schadeverwekkend feit.

10) Alle elementen die, buiten de wil van Caroline dan wel de cliënt, op het moment van het opmaken van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Caroline dan wel de cliënt de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zullen beschouwd worden als overmacht. Caroline/de cliënt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft Caroline dan wel de cliënt daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

11) Caroline verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de cliënt te bewaren en streeft ernaar deze persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Caroline verwijst dienaangaande naar haar privacy policy.

12) Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Caroline en de cliënt. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Caroline en de cliënt tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Caroline haar vestigingsadres heeft.