Disclaimer website/publicaties

Laatste update: 02/12/2018

Algemeen

Deze Disclaimer gaat uit van Caroline Risack, met adres te Derbystraat 31, 9160 Lokeren, België, met KBO nummer 0688.966.551 en vestigingsnaam Astro Sanitas (verder genoemd ‘Caroline’).

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige Disclaimer.

Inhoud van deze website

Algemene informatie

Caroline streeft ernaar al hetgeen op haar website is vermeld naar beste vermogen, met de vereiste zorg en professionaliteit samen stellen en streeft ernaar de inhoud en informatie op deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie.

Zo garandeert Caroline bijvoorbeeld geenszins de juistheid, redelijkheid of de volledigheid van de weergegeven informatie. Het is aldus mogelijk dat slechts enkele aspecten van een bepaald product worden behandeld. Er wordt ook niet steeds rekening gehouden met interacties met eventuele medicatie, noch worden steeds alle contra-indicaties weergegeven. Aldus sluit Caroline uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde informatie.

Daarenboven garandeert Caroline geenszins de geschiktheid van de informatie voor een specifiek geval en/of individu. Caroline raadt u aan om steeds uw arts of behandelaar te contacteren indien u gebruik wenst te maken van de informatie van deze website. Wees u ervan bewust dat ook kruiden, planten en andere huis-, tuin- en keukenmiddelen bijwerkingen kunnen geven, al dan niet in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen of traditionele medicatie. Kortom, Caroline kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het op eigen houtje experimenteren op basis van informatie weergegeven op onderhavige website.

Het is zeker niet de bedoeling dat onderhavige website uw arts of andere (para)medisch behandelaar gaat vervangen. Dit is geen website voor zelfdiagnose, maar een middel voor het delen van bepaalde algemene inzichten van Caroline. Ook heeft onderhavige website zeker niet tot doel om reguliere therapie of medicatie te vervangen. Gelieve uw arts steeds mede te delen dat u bepaalde kruiden of andere paramedische middelen gebruikt.

Wijziging en verwijdering van informatie op de website

Caroline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen van de website.

Werking van de website

Caroline streeft naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Caroline kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Caroline kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Caroline behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) op deze website. U aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang en weergave te verkrijgen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Aldus kan deze informatie bijvoorbeeld geenszins worden gekopieerd, verwerkt of gereproduceerd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Caroline, tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mits bronvermelding.

In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van dit artikel zal u een forfaitaire schadevergoeding van minstens 200 euro verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. U bent eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden indien uw toedoen kan aangetoond worden.

Algemeen

Verdere aansprakelijkheidsbeperking

Caroline zal geenszins vergoeden voor verwachte voordelen of (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen.

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Wijzigingen

Caroline behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Caroline raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

Nietigheid van een clausule

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Disclaimer doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen u en Caroline, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Caroline haar woonplaats heeft. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Caroline in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Caroline twee (2) jaar na het voordoen van het schadeverwekkend feit.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar caroline@astrosanitas.be. Caroline streeft ernaar u binnen 24u een antwoord te geven.